+40 745 160 163

Publicare modificărilor Hotărârii Guvernului Nr. 1134/2010 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată aduse prin Hotărârea Guvernului Nr. 1197/2022, a avut loc în data de 7 octombrie 2022, dată la care au intrat în vigoare și modificările.

Printre cele mai relevante modificări și clarificări privind Legea Mărcilor se număra următoarele:

Considerații privind reprezentarea în fata Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci ( OSIM ) :

Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisa la OSIM ( denumita procura ) care adițional numelui și semnăturii solicitantului (a titularului dreptului sau, după caz, a persoanei interesate), în prezent mai trebuie sa conțină și  întinderea reprezentării, data acordării și durata mandatului.

De asemenea, termenul inițial de 30 de zile pentru depunerea procurii de reprezentare a fost prelungit la 2 luni de la primirea notificării emise de OSIM.

În lipsa depunerii procurii în termenul sus-menționat, procedura va continua cu solicitantul sau titularul dreptului iar actul procedural efectuat în lipsa procurii este considerat nerealizat în cazul în care nu este confirmat de către persoana reprezentata în termen de 10 zile de la primirea notificării din parte OSIM în acest sens.

Considerații privind procedura de înregistrare a mărcii :

În ceea ce privește reprezentarea mărcii, este imperativ ca marca să fie reprezentata într-o forma corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, în așa fel încât aceasta să fie susceptibila pentru o reproducere clara, precisa, autonoma, ușor accesibilă, inteligibila, durabila și obiectiva în Registrul Mărcilor.

De asemenea, se impune ca aceasta sa permită autorităților competente și publicului sa stabilească cu claritate și cu precizie obiectul protecției conferite titularului.

În ceea ce privește mărcile care ar putea fi refuzate pentru motive absolute, se prevede ca odată cu depunerea cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o declarație privind caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea acestei mărci, susținută de dovezi în acest sens.

În ceea ce privește constituirea depozitului reglementar, se stabilește ca OSIM are la dispoziție un termen de 7 zilepentru examinarea formala a cererii iar pentru comunicarea către solicitant a notificării privind constituirea depozitului reglementar se instituie un termen de 10 zile.

Considerații privind procedura de opoziție :

Conform Legii mărcilor, în termen de 2 luni de la momentul publicării deciziei de admitere a mărcii, orice persoana care justifica un interes poate formula opoziție împotriva înregistrării mărcii în temeiul motivelor relative de refuz. Astfel, un aspect important ce vizează aceasta etapa procedurala îl reprezintă comunicarea de către OSIM a punctului de vedere depus de solicitant cu privire la motivele invocate de oponent în cadrul procedurii. În acest context oponentul putând depune răspunsul sau în termen de 30 de zile de la comunicarea punctului de vedere.

De asemenea, tot în cadrul procedurii de opoziție, este important de precizat ca dovezile de utilizare a mărcii anterioare se pot depune în maximum 2 luni de la primirea notificării transmise de OSIM oponentului, față de termenul prevăzut anterior de 30 de zile. În lipsa depunerii acestora, OSIM dispune ca actul de opoziție să fie respins.

În ceea ce privește suspendarea opoziției, pe lângă cele trei mențiuni imperative, respectiv elementele de identificare ale parților și ale cererii de marca care face obiectul opoziției, temeiurile de drept și de fapt și perioada suspendării, se mai precizează și prerogativa Oficiului de a solicita oricând parților sa furnizeze informații de natura a justifica subzistenta motivului de suspendare al opoziției.

Considerații privind înregistrarea și înscrierea mărcii în Registrul Mărcilor

Dacă în urma examinărilor precedente se constata ca cererea de înregistrare a mărcii respecta condițiile legale de înregistrare, și dacă nici o opoziție nu a fost formulata ori decizia de respingere sau admitere în parte, după caz, a rămas definitiva, OSIM decide înregistrarea mărcii și înscrierea în Registrul Mărcilor.

Important de precizat în acest context este faptul ca certificatul de înregistrare a mărcii nu se emite automat din acest moment, emiterea sa fiind condiționată de achitarea taxei de eliberare în termen de 30 de zile de la data notificării titularului mărcii privind încheierea procedurii de înregistrare.

Toate aspectele evocate anterior reprezintă doar o reiterare la modul general al modificărilor aduse Regulamentului privind mărcile, care au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 976 din 7 octombrie 2022.

   Daca sunteți în căutarea unor specialiști în domeniul proprietății intelectuale care sa va asiste în procesul de înregistrarea a mărci la OSIM, Agenția Tas va sta la dispoziție la adresa de e-mail: office@agentiatas.ro și la +40745160163.